Daně


Daň z přidané hodnoty (DPH)

Přiznání k dani z přidané hodnoty

Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 24 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 13

Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty)

Ostatní formuláře k dani z přidané hodnoty

Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zák. o DPH vz. 4 Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zák. o DPH vz.4 Kontrolní hlášení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 2 Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně vz. 5 Oznámení ve smyslu Rozhodnutí ministryně financí č. j. MF-27709/2020/3901-2 Oznámení změny registračních údajů (One Stop Shop) - EU Režim Přiznání k dani One Stop Shop - dovozní režim Přiznání k dani One Stop Shop - EU režim Přiznání k dani One Stop Shop - režim mimo EU Žádost o kompenzační bonus 2022 Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení DPH plátcům v jiných členských státech Žádost o registraci do režimu IOSS Žádost o registraci do režimu OSS (One Stop Shop) - Non EU Režim Žádost o registraci do režimu OSS / Žádost o přístup do OSS (Režim EU) Žádost o registraci zprostředkovatele Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro zahraniční osobu povinnou k dani Žádost o vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) podle § 86 vz.5 Žádost o vrácení DPH/Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu

Daň z příjmu fyzických osob

Formuláře k dani z příjmů fyzických osob

Přiznání k DPFO (dani z příjmu fyzických osob) pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti vz. 5 Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 28 Přiznání k DPFO, samostatný list ke 4. oddílu přílohy č. 3 Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období vz. 3

Přehled o příjmech a výdajích pro účely důchodového pojištění

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2023

Přehled o příjmech a výdajích pro účely zdravotního pojištění

Přehled pro ZP za rok 2023 - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny

Ostatní formuláře k dani z příjmů fyzických osob

Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu Oznámení o nesplnění podmínek v paušálním režimu vz. 4 Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb. vz. 3 Oznámení o ukončení paušálního režimu vz. 3 Oznámení o vstupu do paušálního režimu vz. 2 Oznámení povinné osoby o oznamovaném přeshraničním uspořádání Potvrzení o sražení daně vz. 8 Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů Přiznání k DPFO, seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zák č. 586/1992 Sb.

Daň z příjmu právnických osob

Formuláře k dani z příjmů právnických osob

Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 34 Přiznání k DPPO, samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu

Výkazy

Přehled o peněžních tocích - Cash Flow (od 1.1.2016) Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha v účetní závěrce Rozvaha (platná od 1.1.2018) Rozvaha pro nevýdělečné organizace (platná od 1.1.2016) Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (platný od 1.1.2018) Výkaz zisku a ztráty - účelové členění (platný od 1.1.2016) Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace (platný od 1.1.2016)

Silniční daň

Přiznání k DS (dani silniční) vz. 19

Majetkové daně

Daň z nemovitostí

Přiznání k dani z nemovitých věcí vz. 19

Daň z převodu nemovitostí

Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem vz. 3

Závislá činnost, zaměstnanci

Vyúčtování a výpočet daně ze závislé činnosti

Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 27 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 28 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně vz. 18 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 24

Ostatní formuláře ze závislé činnosti

Oznámení plátce daně podle § 38i zákona o DzP o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daň. bonusu Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle § 6 ods. 4 vz. 10 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle § 6 ods. 4 vz. 11 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 31 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 32 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 27 Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech vz. 13 Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům vz. 13

Spotřební daň

Přihlášení k dani spotřební

Přihláška k registraci distributora lihu pro FO Přihláška k registraci distributora lihu pro PO Přihláška k registraci ke spotřební dani FO vz. 2 Přihláška k registraci ke spotřební dani PO vz. 2 Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro FO Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro PO Příloha k přihlášce k registraci distributora lihu Příloha k přihlášce k registraci ke spotřební dani - odštěpné závody a provozovny Příloha k přihlášce k registraci osoby povinné značit líh pro PO

Přiznání k dani spotřební

Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56a - ostatní benziny vz. 5 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 (čtvrtletní) vz. 8 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 (roční) vz. 4 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit (§ 15) vz. 3 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně ozbrojeným silám NATO (§ 15a) vz. 5 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 55 vz.5 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 56 zákona vz. 5 Přiznání ke spotřební dani podle § 15a odst. 9 - NATO vz. 5 Přiznání ke spotřební dani vz. 6 Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků vz. 7

Ostatní formuláře ke spotřební dani

Evidence kontrolních pásek Návrh na vydání povolení podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů vz. 5 Objednávka kontrolních pásek Oznámení o změně registračních údajů/žádost o zrušení registrace ke spotřební dani vz. 2 Vracení nepoužitých kontrolních pásek Vrácení poškozených, znečištěných nebo sejmutých kontrolních pásek Záznam o výsledku inventury kontrolních pásek Žádost o úřední dozor nad zničením vrácených tabákových nálepek / Soupis tabákových nálepek

Daň ekologická

Přihlášení k dani ekologické

Přihláška k registraci k dani z(e) elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů pro FO vz. 2 Přihláška k registraci k dani z(e) elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů pro PO vz. 2 Příloha k přihlášce k registraci k ekologickým daním vz. 1

Přiznání k dani ekologické

Přiznání k dani z elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů vz. 4 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení energetické daně osobám požívajícím výsad a imunit vz. 3

Hlášení a oznámení

Oznámení o dovozu pohonných hmot s příměsí biopaliv (PHM) na území ČR podle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro FO vz. 3 Přihláška k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro PO vz.3 Sdělení, že ve zdaňovacím období nevznikla registrovanému daňovému subjektu daňová povinnost Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

Formuláře pro finanční výkazy

Výkazy a přehledy fyzických osob

Přehled o majetku a závazcích (jednoduché účetnictví) Přehled o příjmech a výdajích (jednoduché účetnictví) Výkaz o majetku a závazcích Výkaz příjmů a výdajů Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud

Výkazy a přehledy právnických osob

Přehled o peněžních tocích - Cash Flow (od 1.1.2016) Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha v účetní závěrce Rozvaha (platná od 1.1.2018) Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (platný od 1.1.2018) Výkaz zisku a ztráty - účelové členění (platný od 1.1.2016) Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud

Výkazy a přehledy nevýdělečných organizací

Rozvaha pro nevýdělečné organizace (platná od 1.1.2016) Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace (platný od 1.1.2016) Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud

Výkazy a přehledy rozpočtových organizací

Přehled o peněžních tocích pro rozpočtové organizace (platný od 1.4.2015) Přehled o změnách vlastního kapitálu pro rozpočtové organizace (platný od 1.4.2015) Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace (platná od 1.1.2018) Rozvaha pro rozpočtové organizace (platná od 1.1.2016) Schvalování účetní závěrky pro rozpočtové organizace Výkaz zisku a ztráty pro rozpočtové organizace (platný od 1.4.2015) Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud

Daňová informační schránka

Plné moci k daňové informační schránce

Ostatní daňové formuláře

Hlášení plátce daně o provedení srážky vz. 15 Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky podle § 20bd vz. 1 Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da vz. 18 Oznámení o získání prostředků, které budou nebo byly použity na obstarání vlastní bytové potřeby vz. 1 Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu nebo o jiné výši paušální daně vz. 1 Podání obecné písemnosti Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 10 odst. 1 písm. h) bod 1 Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. Přiznání k dani z hazardních her Přiznání k dani z neočekávaných zisků vz. 1 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření vz. 6