Ministerstvo práce a sociálních věcí


Sociální pojištění

Ohlášení a hlášení k sociálnímu pojištění

Prohlášení k žádosti o prominutí penále

Zaměstnavatelé

Kalkulace a vyúčtování

Kalkulace nákladů poradenské činnosti Kalkulace nákladů rekvalifikace Kalkulace nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace Měsíční vyúčtování mzdových nákladů na SÚPM vyhrazeném Měsíční vyúčtování mzdových nákladů uchazečů umístěných na VPP Vyúčtování mzdových nákladů - VPP

Nabídky

Nabídka provedení poradenské činnosti Nabídka provedení přípravy k práci Nabídka provedení přípravy k práci u zaměstnavatele Nabídka zabezpečení pracovní rehabilitace Nabídka zabezpečení rekvalifikace

Potvrzení

Potvrzení o zaměstnání v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání - měsíční Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti Potvrzení zaměstnavatele o výši výdělku při nekolidujícím zaměstnání Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti vydané při skončení služebního poměru

Žádosti

Potvrzení o výkonu činnosti (nekolidující zaměstnání) Žádost o platbu - redistribuce výdajů na přímou podporu - mzdové příspěvky Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání FO Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání PO Žádost o proplacení mzdových příspěvků Žádost o překlenovací příspěvek Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa osoby samostatné výdělečně činné Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility - příspěvek na dojížďku Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility - příspěvek na přestěhování Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na chráněném na trhu práce Žádost o příspěvek na společensky účelná pracovní místa zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Žádost o příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací Žádost o příspěvek na zapracování Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Žádost o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program Žádost o uznání odborné kvalifikace nebo odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Ostatní formuláře pro zaměstnavatele

Hlášení volného pracovního místa Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců Přehled o činnosti agentury práce Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu SVČ Vymezení chráněného pracovního místa Vymezení chráněného pracovního místa OSVČ Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené

Fyzické osoby

Doložení

Doložení mzdových nároků Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání

Žádosti

Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru) Oznámení o poskytovateli pomoci Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění Zájem o zvolenou rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání Žádost o podporu v nezaměstnanosti Žádost o povolení činnosti dítěte Žádost o pracovní rehabilitaci Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu SVČ Žádost o příspěvek na zřízení SÚPM SVČ Žádost o příspěvek na živobytí Žádost o příspěvek na živobytí Žádost o uspokojení mzdových nároků Žádost o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou Žádost o vymezení chráněného pracovního místa Žádost o vymezení chráněného pracovního místa osobou samostatně výdělečně činnou Žádost o zaměstnaneckou kartu Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání Žádost o zprostředkování zaměstnání Žádost SÚPM vyhrazené - Práce na zkoušku

Zaměstnání v zahraničí

Informace o zaměstnání v zahraničí

Informace o (předčasném) ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince Informace o nástupu cizince do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy

Oznámení o zaměstnání v zahraničí

Oznámení cizince o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení nebo změně zaměstnavatele Oznámení zaměstnavatele o předpokládané změně pracovního zařazení cizince Sdělení o nástupu cizince do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení

Žádosti o zaměstnání v zahraničí

Žádost cizince o povolení k zaměstnání - o prodloužení povolení k zaměstnání Žádost cizince o povolení k zaměstnání - o prodloužení povolení k zaměstnání, který je v obchodní korporaci Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území České republiky vyžadujícího vysokou kvalifikaci („modrá karta“) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech („zelená karta“) Žádost úřadu práce o vyjádření stanoviska v případě více míst výkonu práce cizince na území ČR

Ostatní formuláře pro zaměstnání v zahraničí

Sdělení o ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince Vyjádření obchodní korporace při prodloužení povolení k zaměstnání Vyjádření obchodní společnosti – družstva Vyjádření zaměstnavatele při prodloužení povolení k zaměstnání Záznam o projednání záměru zaměstnavatele přijmout na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí

Sociální dávky

Potvrzení sociálních dávek

Potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz Potvrzení o studiu Potvrzení o studiu pro sociální dávky Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku Potvrzení o zdravotním stavu

Doklady k sociálním dávkám

Doklad o výši čtvrtletního příjmu Doklad o výši čtvrtletního příjmu Doklad o výši měsíčního příjmu Doklad o výši nákladů na bydlení Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen Doklad o výši ročního příjmu Hlášení změn - změna způsobu výplaty dávky Volba výše rodičovského příspěvku

Žádosti o sociální dávky

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na zakoupení motorového vozidla Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při převzetí dítěte Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při ukončení pěstounské péče Žádost o pohřebné Žádost o porodné Žádost o přídavek na dítě Žádost o příspěvek na bydlení Žádost o rodičovský příspěvek Žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek Žádost o sociální příplatek

Ostatní formuláře k sociálním dávkám

Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU Odvolání souhlasu s předáváním rodného čísla České poště Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky Souhlas s předáváním rodného čísla České poště za účelem vyšší ochrany výplaty dávek SSP poštovní poukázkou

Evropské formuláře

Potvrzení

Form E 401 - Potvrzení týkající se skladby rodinných příslušníků pro účely přiznání rodinných dávek Form E 402 - Potvrzení o pokračování studií pro účely přiznání rodinných dávek Form E 403 - Potvrzení o učebním poměru a/nebo odborném výcviku pro účely přiznání rodinných dávek Form E 404 - Lékařské potvrzení pro účely přiznání rodinných dávek Form E 405 - Potvrzení pro účely sčítání dob pojištění, zaměstnání nebo SVČ ... Form E 406 - Potvrzení o postnatálních lékařských prohlídkách Form E 407 - Lékařské potvrzení pro účely přiznání zvláštních nebo zvýšených rodinných dávek pro zdravotně postižené děti

Žádosti

Form E 124 - Žádost o pohřebné Form E 411 - Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí Form E 601 - Žádost o poskytnutí informací týkajících se výše příjmu obdrženého v jiném členském státě, než je kompetentní členský stát

Ostatní evropské formuláře sociální podpory

Form E 001 - Doplňující formulář