Ministerstvo práce a sociálních věcí


Sociální pojištění

Ohlášení a hlášení k sociálnímu pojištění

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis - k žádosti o prominutí penále

Zaměstnavatelé

Kalkulace a vyúčtování

Kalkulace nákladů poradenské činnosti Kalkulace nákladů rekvalifikace Kalkulace nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace Vyúčtování mzdových nákladů - VPP

Nabídky

Nabídka provedení poradenské činnosti Nabídka provedení přípravy k práci Nabídka provedení přípravy k práci u zaměstnavatele Nabídka zabezpečení pracovní rehabilitace Nabídka zabezpečení rekvalifikace

Potvrzení

Potvrzení o zaměstnání v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání - měsíční Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (pracovněprávní vztah)

Žádosti

Potvrzení o výkonu činnosti (nekolidující zaměstnání) Výkaz hodin zapracování - Příspěvek na zapracování Žádost o platbu - redistribuce výdajů na přímou podporu - mzdové příspěvky Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání FO Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání PO Žádost o překlenovací příspěvek Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility - příspěvek na dojížďku Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na chráněném na trhu práce Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Žádost o příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem SVČ OZP Žádost o příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací Žádost o příspěvek na zapracování Žádost o příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením za účelem výkonu SVČ Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu SVČ Žádost o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program Žádost o uznání odborné kvalifikace nebo odborné kvalifikace a jiné způsobilosti Žádost o uznání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách Žádost o zřízení pracovního místa pro OZP a poskytnutí příspěvku

Ostatní formuláře pro zaměstnavatele

Hlášení volného pracovního místa Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců Prohlášení MOP Přehled o činnosti agentury práce Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené

Fyzické osoby

Doložení

Doložení mzdových nároků

Žádosti

Charakteristika pracovního místa pro OZP Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru) Oznámení o poskytovateli pomoci Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění Zájem o zvolenou rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání Žádost o podporu v nezaměstnanosti Žádost o povolení činnosti dítěte Žádost o pracovní rehabilitaci Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa Žádost o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku v rámci nástroje SÚPM vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání Žádost o příspěvek na živobytí Žádost o uspokojení mzdových nároků Žádost o zaměstnaneckou kartu Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání Žádost o zprostředkování zaměstnání

Zaměstnání v zahraničí

Informace o zaměstnání v zahraničí

Informace o nástupu občana EU/EHP a Švýcarska, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění Informace o ukončení/změně ukončení zaměstnání občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje prac. opr. Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy

Oznámení o zaměstnání v zahraničí

Sdělení o nástupu cizince do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení

Žádosti o zaměstnání v zahraničí

Žádost cizince o povolení k zaměstnání - o prodloužení povolení k zaměstnání Žádost cizince o povolení k zaměstnání - o prodloužení povolení k zaměstnání, který je v obchodní korporaci Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území České republiky vyžadujícího vysokou kvalifikaci („modrá karta“) Žádost úřadu práce o vyjádření stanoviska v případě více míst výkonu práce cizince na území ČR

Ostatní formuláře pro zaměstnání v zahraničí

Sdělení o ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince Vyjádření obchodní korporace při prodloužení povolení k zaměstnání Vyjádření obchodní korporace při prodloužení povolení k zaměstnání Vyjádření zaměstnavatele při prodloužení povolení k zaměstnání

Sociální dávky

Potvrzení sociálních dávek

Potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku Potvrzení o studiu

Doklady k sociálním dávkám

Doklad o výši čtvrtletního příjmu Doklad o výši měsíčního příjmu Doklad o výši nákladů na bydlení Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen Hlášení změn - změna způsobu výplaty dávky Volba výše rodičovského příspěvku

Žádosti o sociální dávky

Žádost o porodné Žádost o přídavek na dítě Žádost o příspěvek na bydlení Žádost o rodičovský příspěvek

Evropské formuláře

Potvrzení

Form E 401 - Potvrzení týkající se skladby rodinných příslušníků pro účely přiznání rodinných dávek Form E 402 - Potvrzení o pokračování studií pro účely přiznání rodinných dávek Form E 403 - Potvrzení o učebním poměru a/nebo odborném výcviku pro účely přiznání rodinných dávek Form E 404 - Lékařské potvrzení pro účely přiznání rodinných dávek Form E 405 - Potvrzení pro účely sčítání dob pojištění, zaměstnání nebo SVČ ... Form E 406 - Potvrzení o postnatálních lékařských prohlídkách Form E 407 - Lékařské potvrzení pro účely přiznání zvláštních nebo zvýšených rodinných dávek pro zdravotně postižené děti

Žádosti

Form E 124 - Žádost o pohřebné Form E 411 - Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí Form E 601 - Žádost o poskytnutí informací týkajících se výše příjmu obdrženého v jiném členském státě, než je kompetentní členský stát

Ostatní evropské formuláře sociální podpory

Form E 001 - Doplňující formulář