Ministerstvo financí


Daň z přidané hodnoty (DPH)

Přiznání k dani z přidané hodnoty

Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 21 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12

Souhrnné hlášení

Souhrnné, následné souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty)

Ostatní formuláře k dani z přidané hodnoty

Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zák. o DPH vz. 3 Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zák. o DPH vz.3 Kontrolní hlášení DPH (daně z přidané hodnoty) Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně Oznámení změny registračních údajů (Mini One Stop Shop) - EU Režim Potvrzení o osvobození od DPH (daně z přidané hodnoty) Přiznání k dani Mini One Stop Shop - EU režim Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení DPH plátcům v jiných členských státech Žádost o registraci do režimu MOSS (Mini One Stop Shop) - EU Režim Žádost o registraci do režimu MOSS (Mini One Stop Shop) - Non EU Režim Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro zahraniční osobu povinnou k dani Žádost o vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) podle § 86 vz.5 Žádost o vrácení DPH/Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu

Daň z příjmu fyzických osob

Formuláře k dani z příjmů fyzických osob

Přiznání k DPFO (dani z příjmu fyzických osob) pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti vz. 2 Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 25 Přiznání k DPFO, samostatný list ke 4. oddílu přílohy č. 3 Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období

Ostatní formuláře k dani z příjmů fyzických osob

Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb. Potvrzení o sražení daně vz. 8 Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů Přiznání k DPFO, seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zák č. 586/1992 Sb.

Daň z příjmu právnických osob

Formuláře k dani z příjmů právnických osob

Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 29 Přiznání k DPPO, samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (platná od roku 2015)

Výkazy

Přehled o peněžních tocích - Cash Flow (od 1.1.2016) Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha v účetní závěrce Rozvaha (platná od 1.1.2018) Rozvaha pro nevýdělečné organizace (platná od 1.1.2016) Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (platný od 1.1.2018) Výkaz zisku a ztráty - účelové členění (platný od 1.1.2016) Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace (platný od 1.1.2016)

Silniční daň

Přiznání k DS (dani silniční) vz. 16

Majetkové daně

Daň z nemovitostí

Přiznání k dani z nemovitých věcí vz. 16

Daň z převodu nemovitostí

Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO Přiznání k dani z nabytí nemovité věci při nabytí majetku osvobozeného Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí vz. 4 Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Závislá činnost, zaměstnanci

Vyúčtování a výpočet daně ze závislé činnosti

Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 23 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně vz. 17 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 22 (platné od 1.1.2016)

Ostatní formuláře ze závislé činnosti

Oznámení plátce daně podle § 38i zákona o DzP o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daň. bonusu Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 4 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 5 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 6 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 26 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 27 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 25 Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 26 Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech vz. 10 Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům vz. 10

Formuláře pro finanční výkazy

Výkazy a přehledy fyzických osob

Přehled o majetku a závazcích (jednoduché účetnictví) Přehled o příjmech a výdajích (jednoduché účetnictví) Výkaz o majetku a závazcích Výkaz příjmů a výdajů Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud

Výkazy a přehledy právnických osob

Přehled o peněžních tocích - Cash Flow (od 1.1.2016) Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha v účetní závěrce Rozvaha (platná od 1.1.2018) Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (platný od 1.1.2018) Výkaz zisku a ztráty - účelové členění (platný od 1.1.2016) Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud

Výkazy a přehledy nevýdělečných organizací

Rozvaha pro nevýdělečné organizace (platná od 1.1.2016) Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace (platný od 1.1.2016) Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud

Výkazy a přehledy rozpočtových organizací

Přehled o peněžních tocích pro rozpočtové organizace (platný od 1.4.2015) Přehled o změnách vlastního kapitálu pro rozpočtové organizace (platný od 1.4.2015) Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace (platná od 1.1.2018) Rozvaha pro rozpočtové organizace (platná od 1.1.2016) Schvalování účetní závěrky pro rozpočtové organizace Výkaz zisku a ztráty pro rozpočtové organizace (platný od 1.4.2015) Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud

Daňová informační schránka

Plné moci k daňové informační schránce Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky Žádost o zrušení daňové informační schránky Žádost o zřízení daňové informační schránky

Ostatní daňové formuláře

Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou vz. 14 Hlášení plátce daně o provedení srážky vz. 12 Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da vz. 15 Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. Přiznání k dani z hazardních her Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření

Daňové formuláře

List člena skupiny Přihláška k registraci k DPH pro skupiny/Žádost o přistoupení do skupiny Přihláška k registraci k DPH vz. 6 Přihláška k registraci pro FO vz. 20 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny vz.12 Přihláška k registraci pro PO vz. 20 Příloha k přihlášce k registraci - daň z nemovitostí vz. 2 Příloha k přihlášce k registraci - odštěpné závody a provozovny vz. 11 Vlastníci právnické osoby, která má skutečné místo vedení v ČR - příloha k Přihlášce k registraci pro právnické osoby Žádost o zrušení registrace skupiny/Žádost o vystoupení člena

Zaměstnání

Prohlášení pro zaměstnání

Oznámení plátce daně podle § 38i zákona o DzP o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daň. bonusu Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 25 Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 26

Potvrzení o zaměstnání

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 4 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 5 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 6 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 26 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 27

Výpočet a vyúčtování pro zaměstnání

Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 23 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně vz. 17 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 22 (platné od 1.1.2016)

Žádosti o zaměstnání

Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech vz. 10 Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům vz. 10