Ministerstvo financí


Daň z přidané hodnoty (DPH)

Přiznání k dani z přidané hodnoty

Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 24 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 13

Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty)

Ostatní formuláře k dani z přidané hodnoty

Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zák. o DPH vz. 4 Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zák. o DPH vz.4 Kontrolní hlášení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 2 Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně vz. 5 Oznámení ve smyslu Rozhodnutí ministryně financí č. j. MF-27709/2020/3901-2 Oznámení změny registračních údajů (One Stop Shop) - EU Režim Přiznání k dani One Stop Shop - dovozní režim Přiznání k dani One Stop Shop - EU režim Přiznání k dani One Stop Shop - režim mimo EU Žádost o kompenzační bonus 2022 Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení DPH plátcům v jiných členských státech Žádost o registraci do režimu IOSS Žádost o registraci do režimu OSS (One Stop Shop) - Non EU Režim Žádost o registraci do režimu OSS / Žádost o přístup do OSS (Režim EU) Žádost o registraci zprostředkovatele Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro zahraniční osobu povinnou k dani Žádost o vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) podle § 86 vz.5 Žádost o vrácení DPH/Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu

Daň z příjmu fyzických osob

Formuláře k dani z příjmů fyzických osob

Přiznání k DPFO (dani z příjmu fyzických osob) pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti vz. 5 Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 28 Přiznání k DPFO, samostatný list ke 4. oddílu přílohy č. 3 Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období vz. 3

Ostatní formuláře k dani z příjmů fyzických osob

Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu Oznámení o nesplnění podmínek v paušálním režimu vz. 4 Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb. vz. 3 Oznámení o ukončení paušálního režimu vz. 3 Oznámení o vstupu do paušálního režimu vz. 2 Oznámení povinné osoby o oznamovaném přeshraničním uspořádání Potvrzení o sražení daně vz. 8 Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů Přiznání k DPFO, seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zák č. 586/1992 Sb.

Daň z příjmu právnických osob

Formuláře k dani z příjmů právnických osob

Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 34 Přiznání k DPPO, samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu

Výkazy

Přehled o peněžních tocích - Cash Flow (od 1.1.2016) Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha v účetní závěrce Rozvaha (platná od 1.1.2018) Rozvaha pro nevýdělečné organizace (platná od 1.1.2016) Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (platný od 1.1.2018) Výkaz zisku a ztráty - účelové členění (platný od 1.1.2016) Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace (platný od 1.1.2016)

Silniční daň

Přiznání k DS (dani silniční) vz. 19

Majetkové daně

Daň z nemovitostí

Přiznání k dani z nemovitých věcí vz. 19

Daň z převodu nemovitostí

Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem vz. 3

Závislá činnost, zaměstnanci

Vyúčtování a výpočet daně ze závislé činnosti

Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 27 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 28 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně vz. 18 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 24

Ostatní formuláře ze závislé činnosti

Oznámení plátce daně podle § 38i zákona o DzP o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daň. bonusu Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle § 6 ods. 4 vz. 10 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle § 6 ods. 4 vz. 11 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 31 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 32 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 27 Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech vz. 13 Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům vz. 13

Formuláře pro finanční výkazy

Výkazy a přehledy fyzických osob

Přehled o majetku a závazcích (jednoduché účetnictví) Přehled o příjmech a výdajích (jednoduché účetnictví) Výkaz o majetku a závazcích Výkaz příjmů a výdajů Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud

Výkazy a přehledy právnických osob

Přehled o peněžních tocích - Cash Flow (od 1.1.2016) Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha v účetní závěrce Rozvaha (platná od 1.1.2018) Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (platný od 1.1.2018) Výkaz zisku a ztráty - účelové členění (platný od 1.1.2016) Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud

Výkazy a přehledy nevýdělečných organizací

Rozvaha pro nevýdělečné organizace (platná od 1.1.2016) Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace (platný od 1.1.2016) Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud

Výkazy a přehledy rozpočtových organizací

Přehled o peněžních tocích pro rozpočtové organizace (platný od 1.4.2015) Přehled o změnách vlastního kapitálu pro rozpočtové organizace (platný od 1.4.2015) Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace (platná od 1.1.2018) Rozvaha pro rozpočtové organizace (platná od 1.1.2016) Schvalování účetní závěrky pro rozpočtové organizace Výkaz zisku a ztráty pro rozpočtové organizace (platný od 1.4.2015) Výkazy účetní závěrky pro rejstříkový soud

Daňová informační schránka

Plné moci k daňové informační schránce

Ostatní daňové formuláře

Hlášení plátce daně o provedení srážky vz. 15 Oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky podle § 20bd vz. 1 Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da vz. 18 Oznámení o získání prostředků, které budou nebo byly použity na obstarání vlastní bytové potřeby vz. 1 Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu nebo o jiné výši paušální daně vz. 1 Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 10 odst. 1 písm. h) bod 1 Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. Přiznání k dani z hazardních her Přiznání k dani z neočekávaných zisků vz. 1 Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření vz. 6

Daňové formuláře

List člena skupiny Přihláška k registraci k DPH pro skupiny/Žádost o přistoupení do skupiny Přihláška k registraci k DPH vz. 9 Přihláška k registraci pro FO vz. 22 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny vz.13 Přihláška k registraci pro PO vz. 23 Příloha k přihlášce k registraci - daň z nemovitostí vz. 2 Příloha k přihlášce k registraci - organizační složky obchodního závodu vz. 12 Vlastníci právnické osoby, která má skutečné místo vedení v ČR - příloha k Přihlášce k registraci pro právnické osoby Žádost o zrušení registrace skupiny/Žádost o vystoupení člena

Zaměstnání

Prohlášení pro zaměstnání

Oznámení plátce daně podle § 38i zákona o DzP o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daň. bonusu Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 27

Potvrzení o zaměstnání

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle § 6 ods. 4 vz. 10 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle § 6 ods. 4 vz. 11 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 31 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 32

Výpočet a vyúčtování pro zaměstnání

Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 27 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 28 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně vz. 18 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 24

Žádosti o zaměstnání

Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech vz. 13 Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům vz. 13