Česká správa sociálního zabezpečení


Daň z příjmu fyzických osob

Přehled o příjmech a výdajích pro účely důchodového pojištění

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2023

Sociální pojištění

Ohlášení důchodového pojištění

Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchodového pojištění Odhláška z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění

Potvrzení důchodového pojištění

Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (dle § 37 odst. 2 písm. a zákona č. 582/1991 Sb.) Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance

Žádosti důchodového pojištění

Potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech Žádost o dorovnávací přídavek podle § 106a zákona č. 155/1995 Sb. Žádost o důchod z České republiky - pro žadatele s bydlištěm v nesmluvní cizině Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění Žádost o převádění výplaty dávky důchodového pojištění na účet u banky v České republice Žádost o převádění výsluhového příspěvku na účet u banky v České republice Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - majitel účtu Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela Žádost o zastavení výplaty, uvolnění, úpravu starobního důchodu Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet Žádosti o uvolnění důchodu vdov podle § 82a zákona č. 155/1995 Sb.

Evidenční listy důchodového pojištění

ELDP - Evidenční list důchodového pojištění (od 1.1.2009) ELDP - hromadné elektronické podání (od 1.1.2009)

Ostatní formuláře důchodového pojištění

Čestné prohlášení o dobách pojištění (po 31.12.1995) Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče muže o dítě Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o osobu závislou na péči jiné osoby Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění Přihláška k účasti na pojištění - péče o dítě, Návrh na zahájení řízení Přihláška k účasti na pojištění - péče o osobu bezmocnou, Návrh na zahájení řízení

Přihlášení nemocenského pojištění

Odhláška z registru zaměstnavatelů Přihláška do registru zaměstnavatelů Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance

Oznámení nemocenského pojištění

Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti Oznámení o nástupu do zaměstnání - hromadné elektronické podání (platné od 1.4.2022) Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) (platné od 1.4.2022) Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti ja Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti

Potvrzení nemocenského pojištění

Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. pol. zaměstnanosti

Přílohy k nemocenskému pojištění

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - hromadné elektronické podání Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI (platná od 1.1.2020) Žádost o dávku otcovské poporodní péče

Žádosti k nemocenskému pojištění

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - hromadné elektronické podání Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI (platná od 1.1.2020) Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné Žádost o dávku otcovské poporodní péče Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči) Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče Žádost o udělení souhlasu k povolení změny pobytu dočasně práce neschopného pojištěnce v době DPN z důvodu pobytu v cizině Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců

Ostatní formuláře nemocenského pojištění

Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění PVPOJ - Přehled o výši pojistného (platný od února 2023) Záznam o úrazu Záznam o úrazu

Žádosti k pojištění v EU

Příloha k žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – státy EU, EHP a Švýcarsko Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti / pobytu v zahraničí Žádost o přepočet důchodu Žádost o určení použitelných právních předpisů pro OSVČ Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance, který je současně OSVČ Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet

Ostatní formuláře k pojištění v EU

Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení Potvrzení o žití pro vyplácení důchodu Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění

Odhlášení pojištění pro OSVČ

Odhláška z nemocenského pojištění OSVČ

Oznámení pojištění pro OSVČ

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti

Přihlášení k pojištění pro OSVČ

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ

Ostatní formuláře pojištění OSVČ

Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ Potvrzení o studiu, pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Oznámení k sociálnímu pojištění

Oznámení kvalifikovaného certifikátu Oznámení o zmocnění k úkonům a službám ČSSZ a Úřadu práce ČR (pro zmocněnou osobu) Plná moc k úkonům a službám ČSSZ

Ohlášení a hlášení k sociálnímu pojištění

Seznam společníků pro OSSZ

Žádosti k sociálnímu pojištění

Čestné prohlášení o pobytu na území UK pro aplikaci Výstupové dohody Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ Žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež