Česká správa sociálního zabezpečení


Daň z příjmu fyzických osob

Přehled o příjmech a výdajích pro účely důchodového pojištění

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2020

Sociální pojištění

Ohlášení důchodového pojištění

Hlášení o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb Hlášení o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb, z jehož důchodu jsou prováděny exekuční srážky na výkon rozhodnutí Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchodového pojištění Odhláška z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění

Potvrzení důchodového pojištění

Potvrzení o přiznání - zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (dle § 37 odst. 2 písm. a zákona č. 582/1991 Sb.) Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance

Přílohy k důchodovému pojištění

Příloha k žádosti o důchod - zápočet doby zaměstnání u příbuzných

Žádosti důchodového pojištění

Potvrzení vydané (dle § 4 nařízení vlády č. 363/2009 Sb.) Žádost o dorovnávací přídavek podle § 106a zákona č. 155/1995 Sb. Žádost o důchod z České republiky - pro žadatele s bydlištěm v nesmluvní cizině Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění Žádost o převádění výplaty dávky na účet u banky - Česká republika Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - majitel účtu Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet právnické osoby, která byla ustanovena opatrovníkem důchodce Žádost o zastavení výplaty, uvolnění, úpravu starobního důchodu Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet Žádosti o uvolnění důchodu vdov podle § 82a zákona č. 155/1995 Sb.

Evidenční listy důchodového pojištění

ELDP - Evidenční list důchodového pojištění (od 1.1.2009) ELDP - hromadné elektronické podání (od 1.1.2009) ELDP - Oznámení (pro zastupující organizaci) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním ELDP ELDP - Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním ELDP

Ostatní formuláře důchodového pojištění

Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče muže o dítě Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o osobu závislou na péči jiné osoby Prohlášení o dobách zaměstnání Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z důvodu výdělečné činnosti v cizině Přihláška k účasti na pojištění - péče o dítě, Návrh na zahájení řízení Přihláška k účasti na pojištění - péče o osobu bezmocnou, Návrh na zahájení řízení

Přihlášení nemocenského pojištění

Odhláška z registru zaměstnavatelů Přihláška do registru zaměstnavatelů Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance

Oznámení nemocenského pojištění

Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti Oznámení (pro zastupující organizaci) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předáváním Přílohy k žádosti o dávku nem. pojištění - NEMPRI Oznámení o nástupu do zaměstnání - hromadné elektronické podání Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předáváním Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI Oznámení zvýšené sazby pojistného Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro účely posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti ja PVPOJ - Oznámení (pro zastupujícího zaměstnavatele) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním PVPOJ PVPOJ - Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s podáváním PVPOJ Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti

Potvrzení nemocenského pojištění

Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. pol. zaměstnanosti

Přílohy k nemocenskému pojištění

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI (platná od 1.1.2020) Žádost o dávku otcovské poporodní péče

Žádosti k nemocenskému pojištění

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI (platná od 1.1.2020) Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení Žádost o dávku otcovské poporodní péče Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči) Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Žádost o zasílání / zrušení zasílání informací o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců Žádost práce neschopného pojištěnce o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pobytu v cizině

Ostatní formuláře nemocenského pojištění

Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Hromadný seznam - změna k 1.1.2009 podle § 178 odst. 2 zák. č. 187/2006 Sb. Hromadný seznam podle § 178 odst. 1 zák. č. 187/2006 Sb. PVPOJ - Oznámení (pro zastupujícího zaměstnavatele) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním PVPOJ PVPOJ - Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s podáváním PVPOJ PVPOJ - Přehled o výši pojistného (platný od 1.1.2016) PVPOJ - Přehled o výši pojistného (platný od března 2021) Záznam o úrazu

Žádosti k pojištění v EU

Příloha k žádosti o výjimku z příslušnosti k českým právním předpisům č. 17 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 Příloha k žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet – státy EU, EHP a Švýcarsko Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti / pobytu v zahraničí Žádost o přepočet důchodu Žádost osoby žijící mimo území České republiky o výplatu českého důchodu poukazem na účet Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Ostatní formuláře k pojištění v EU

Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení u výplaty důchodu poukazovaného na účet Potvrzení o žití pro vyplácení důchodu Žádost o sdělení výše doplatku pojistného na důchodové pojištění Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění

Odhlášení pojištění pro OSVČ

Odhláška z nemocenského pojištění OSVČ Oznámení OSVČ, která přestala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost Plná moc k e-podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok

Oznámení pojištění pro OSVČ

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti

Přihlášení k pojištění pro OSVČ

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ

Ostatní formuláře pojištění OSVČ

Oznámení o změně údajů nezbytných pro provádění sociálního zabezpečení OSVČ Potvrzení o studiu, pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Oznámení k sociálnímu pojištění

Oznámení kvalifikovaného certifikátu Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s přihlaš. a odhlaš. org., MO a jejich zaměstnanců, hlášení změn a splnění jednoráz. povin. Plná moc zaměstnavatele k úkonům vůči OSSZ/ČSSZ Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje fyzickou osobu) Pověření k eSlužbám ČSSZ (FO nebo OSVČ pověřuje právnickou osobu) Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje fyzickou osobu) Pověření k eSlužbám ČSSZ (zaměstnavatel pověřuje právnickou osobu) Sdělení doplňujících údajů k e - Podání ČSSZ Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ

Ohlášení a hlášení k sociálnímu pojištění

Seznam společníků pro OSSZ

Žádosti k sociálnímu pojištění

Čestné prohlášení o pobytu na území UK pro aplikaci Výstupové dohody Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ