Evidenční list důchodového pojištění

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění (dále jen pojištěnec) vždy za jednotlivý kalendářní rok, příp. jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti, zakládající účast na důchodovém pojištění, nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku. ELDP se vede i pro poživatele starobního důchodu, který ještě nedovršil důchodový věk (tzv. poživatel předčasného starobního důchodu, jemuž výplata starobního důchodu po nástupu do zaměstnání nenáleží) a za rok 2009 i pro poživatele starobního důchodu, výdělečně činného po dovršení důchodového věku, pokud tento byl kdykoli v minulosti nebo byl v roce 2009 současně účasten důchodového pojištění v cizině. Od 1. 1. 2010 s ohledem na změnu právní úpravy ve vztahu k nárokům na zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti i při pobírání starobního důchodu je nutno vést ELDP pro všechny poživatele starobního důchodu. Vede se od 1. ledna kalendářního roku nebo ode dne vzniku účasti občana na důchodovém pojištění, vznikla-li tato účast po 1. lednu, a ukončuje se dnem 31. prosince kalendářního roku nebo dnem skončení této účasti, skončila-li tato účast před 31. prosincem.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

ELDP - Evidenční list důchodového pojištění


Změny oproti předchozímu vzoru:
Formulář se nově doplňuje o kolonky "Kód OSSZ" a "Místně příslušná OSSZ". Dále v bodě 1. "Identifikace pojištěnce" přibyla kolonka pro "Stát". V bodě 2. "Průběh pojištění v daném roce" přibyl údaj "MR" (zaměstnání malého rozsahu) a vypustil se údaj pro "Zneplatnění". Ve 3. bodě již nejde o "Identifikační údaje organizace", ale o "Identifikační údaje zaměstnavatele". Vypustila se celá adresa, zůstaly kolonky pro vyplnění "IČ", "Variabilního symbolu", "Výdělečné činnosti od" a "Datumu vyhotovení ELDP".

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF