Pracovně právní


Zaměstnavatelé

Kalkulace a vyúčtování

Kalkulace nákladů poradenské činnosti Kalkulace nákladů rekvalifikace Kalkulace nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace Vyúčtování mzdových nákladů - VPP

Nabídky

Nabídka provedení poradenské činnosti Nabídka provedení přípravy k práci Nabídka provedení přípravy k práci u zaměstnavatele Nabídka zabezpečení pracovní rehabilitace Nabídka zabezpečení rekvalifikace

Potvrzení

Potvrzení o zaměstnání v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání - měsíční Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (pracovněprávní vztah)

Žádosti

Potvrzení o výkonu činnosti (nekolidující zaměstnání) Výkaz hodin zapracování - Příspěvek na zapracování Žádost o platbu - redistribuce výdajů na přímou podporu - mzdové příspěvky Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání FO Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání PO Žádost o překlenovací příspěvek Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na chráněném na trhu práce Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Žádost o příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem SVČ OZP Žádost o příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací Žádost o příspěvek na zapracování Žádost o příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením za účelem výkonu SVČ Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu SVČ Žádost o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program Žádost o uznání odborné kvalifikace nebo odborné kvalifikace a jiné způsobilosti Žádost o uznání odborné kvalifikace pro výkon regulované činnosti sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách Žádost o zřízení pracovního místa pro OZP a poskytnutí příspěvku

Ostatní formuláře pro zaměstnavatele

Hlášení volného pracovního místa Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců Prohlášení MOP Přehled o činnosti agentury práce Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené

Fyzické osoby

Doložení

Doložení mzdových nároků

Žádosti

Charakteristika pracovního místa pro OZP Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru) Oznámení o poskytovateli pomoci Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění Zájem o zvolenou rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání Žádost o podporu v nezaměstnanosti Žádost o povolení činnosti dítěte Žádost o pracovní rehabilitaci Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa Žádost o příspěvek na zajištění aktivity Práce na zkoušku v rámci nástroje SÚPM vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání Žádost o příspěvek na živobytí Žádost o uspokojení mzdových nároků Žádost o zaměstnaneckou kartu Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání Žádost o zprostředkování zaměstnání

Zaměstnání v zahraničí

Informace o zaměstnání v zahraničí

Informace o nástupu občana EU/EHP a Švýcarska, nebo cizince, který nepotřebuje pracovní oprávnění Informace o ukončení/změně ukončení zaměstnání občana EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinného příslušníka, nebo cizince, který nepotřebuje prac. opr. Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy

Oznámení o zaměstnání v zahraničí

Sdělení o nástupu cizince do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení

Žádosti o zaměstnání v zahraničí

Žádost cizince o povolení k zaměstnání - o prodloužení povolení k zaměstnání Žádost cizince o povolení k zaměstnání - o prodloužení povolení k zaměstnání, který je v obchodní korporaci Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území České republiky vyžadujícího vysokou kvalifikaci („modrá karta“) Žádost úřadu práce o vyjádření stanoviska v případě více míst výkonu práce cizince na území ČR

Ostatní formuláře pro zaměstnání v zahraničí

Sdělení o ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince Vyjádření obchodní korporace při prodloužení povolení k zaměstnání Vyjádření obchodní korporace při prodloužení povolení k zaměstnání Vyjádření zaměstnavatele při prodloužení povolení k zaměstnání

Zaměstnání

Prohlášení pro zaměstnání

Oznámení plátce daně podle § 38i zákona o DzP o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daň. bonusu Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 27

Potvrzení o zaměstnání

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle § 6 ods. 4 vz. 10 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle § 6 ods. 4 vz. 11 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 31 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 32

Výpočet a vyúčtování pro zaměstnání

Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 27 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 28 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně vz. 18 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 24

Žádosti o zaměstnání

Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech vz. 13 Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům vz. 13

Pracovní dohody

Dohoda o odpovědnosti Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Dohoda o rozvázání pracovního poměru Dohoda o změně pracovní smlouvy Výpověď dohody o provedení práce

Pracovní potvrzení

Potvrzení o preventivní prohlídce Potvrzení o zaměstnání - zápočtový list Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti a lékařský posudek

Výkazy, výplaty, výpovědi ze zaměstnání

Dovolenka Evidence docházky Mzdový a osobní list Náhrada ztráty na výdělku - ušlý zisk Osobní dotazník Platový/mzdový výměr Požární kniha Požární poplachové směrnice Pracovní smlouva Propustka Výkaz pracovních hodin Výplatní sáček Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Záznam o provedené instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Záznam o úrazu Záznam o úrazu - hlášení změn Záznam o úrazu bez pracovní neschopnosti Žádanka o přepravu