Pracovně právní


Zaměstnavatelé

Kalkulace a vyúčtování

Kalkulace nákladů poradenské činnosti Kalkulace nákladů rekvalifikace Kalkulace nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace Měsíční vyúčtování mzdových nákladů na SÚPM vyhrazeném Měsíční vyúčtování mzdových nákladů uchazečů umístěných na VPP Vyúčtování mzdových nákladů - VPP

Nabídky

Nabídka provedení poradenské činnosti Nabídka provedení přípravy k práci Nabídka provedení přípravy k práci u zaměstnavatele Nabídka zabezpečení pracovní rehabilitace Nabídka zabezpečení rekvalifikace

Potvrzení

Potvrzení o zaměstnání v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání - měsíční Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti Potvrzení zaměstnavatele o výši výdělku při nekolidujícím zaměstnání Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti vydané při skončení služebního poměru

Žádosti

Potvrzení o výkonu činnosti (nekolidující zaměstnání) Žádost o platbu - redistribuce výdajů na přímou podporu - mzdové příspěvky Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání FO Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání PO Žádost o proplacení mzdových příspěvků Žádost o překlenovací příspěvek Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa osoby samostatné výdělečně činné Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility - příspěvek na dojížďku Žádost o příspěvek na podporu regionální mobility - příspěvek na přestěhování Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na chráněném na trhu práce Žádost o příspěvek na společensky účelná pracovní místa zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Žádost o příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací Žádost o příspěvek na zapracování Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Žádost o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program Žádost o uznání odborné kvalifikace nebo odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Ostatní formuláře pro zaměstnavatele

Hlášení volného pracovního místa Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců Přehled o činnosti agentury práce Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu SVČ Vymezení chráněného pracovního místa Vymezení chráněného pracovního místa OSVČ Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené

Fyzické osoby

Doložení

Doložení mzdových nároků Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání

Žádosti

Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru) Oznámení o poskytovateli pomoci Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění Zájem o zvolenou rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání Žádost o podporu v nezaměstnanosti Žádost o povolení činnosti dítěte Žádost o pracovní rehabilitaci Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu SVČ Žádost o příspěvek na zřízení SÚPM SVČ Žádost o příspěvek na živobytí Žádost o příspěvek na živobytí Žádost o uspokojení mzdových nároků Žádost o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou Žádost o vymezení chráněného pracovního místa Žádost o vymezení chráněného pracovního místa osobou samostatně výdělečně činnou Žádost o zaměstnaneckou kartu Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání Žádost o zprostředkování zaměstnání Žádost SÚPM vyhrazené - Práce na zkoušku

Zaměstnání v zahraničí

Informace o zaměstnání v zahraničí

Informace o (předčasném) ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince Informace o nástupu cizince do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy

Oznámení o zaměstnání v zahraničí

Oznámení cizince o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení nebo změně zaměstnavatele Oznámení zaměstnavatele o předpokládané změně pracovního zařazení cizince Sdělení o nástupu cizince do zaměstnání, k vyslání, k vnitropodnikovému převedení

Žádosti o zaměstnání v zahraničí

Žádost cizince o povolení k zaměstnání - o prodloužení povolení k zaměstnání Žádost cizince o povolení k zaměstnání - o prodloužení povolení k zaměstnání, který je v obchodní korporaci Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území České republiky vyžadujícího vysokou kvalifikaci („modrá karta“) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech („zelená karta“) Žádost úřadu práce o vyjádření stanoviska v případě více míst výkonu práce cizince na území ČR

Ostatní formuláře pro zaměstnání v zahraničí

Sdělení o ukončení zaměstnání, vyslání, vnitropodnikového převedení cizince Vyjádření obchodní korporace při prodloužení povolení k zaměstnání Vyjádření obchodní společnosti – družstva Vyjádření zaměstnavatele při prodloužení povolení k zaměstnání Záznam o projednání záměru zaměstnavatele přijmout na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí

Zaměstnání

Prohlášení pro zaměstnání

Oznámení plátce daně podle § 38i zákona o DzP o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daň. bonusu Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 25 Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 26

Potvrzení o zaměstnání

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 4 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 5 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 6 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 26 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 27

Výpočet a vyúčtování pro zaměstnání

Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 23 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně vz. 17 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 22 (platné od 1.1.2016)

Žádosti o zaměstnání

Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech vz. 10 Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům vz. 10

Pracovní dohody

Dohoda o odpovědnosti Dohoda o pracovní činnosti Dohoda o provedení práce Dohoda o rozvázání pracovního poměru Dohoda o změně pracovní smlouvy Výpověď dohody o provedení práce

Pracovní potvrzení

Potvrzení o preventivní prohlídce Potvrzení o zaměstnání - zápočtový list Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti a lékařský posudek

Výkazy, výplaty, výpovědi ze zaměstnání

Dovolenka Evidence docházky Mzdový a osobní list Náhrada ztráty na výdělku - ušlý zisk Osobní dotazník Platový/mzdový výměr Požární kniha Požární poplachové směrnice Pracovní smlouva Propustka Výkaz pracovních hodin Výplatní sáček Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Záznam o provedené instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Záznam o úrazu Záznam o úrazu - hlášení změn Záznam o úrazu bez pracovní neschopnosti Žádanka o přepravu