Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis - k žádosti o prominutí penále

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Čestné prohlášení je vyžadováno z důvodu zjištění, zda jsou dány podmínky pro odstranění tvrdosti zákona prominutím penále dle ustanovení § 104ch zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, vyhlášky MPSV č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení, v platném znění a pro poskytnutí podpory de minimis dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, podle Nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví zemědělské prvovýroby a podle Nařízení Komise (ES) č. 875/2007 o použití čl. 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu.

Starší vzor

Prohlášení k žádosti o prominutí penále


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změna v celém formuláři.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF