Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Příspěvek může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě s ÚP. Vrácení tohoto příspěvku nemůže ÚP požadovat, pokud osoba přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů.

Starší vzor

Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa osoby samostatné výdělečně činné


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změnil se celkový vzhled formuláře.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit